EiO-Q Ledningssystem

 

Elfirma_Rönnäng

 

Om innehållet i  EIO-Q Handboken

1 Utveckla ditt företag genom att ständigt förbättra det
Beskriver motiven för ledningssystem och certifiering. Förklarar hur EIO-Q Ledningssystem är uppbyggt och hur det kan tillämpas i olika omfattning.

2 Allmänt om ledningssystem för kvalitet och miljö
Tar upp begreppen kvalitet och miljö, samt viktiga hörnstenar inom dessa områden.

3 Ledningssystem för arbetsmiljö och elsäkerhet
Ger en beskrivning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete, enligt AFS 2001:1, kan tillämpas i branschen. Vidare beskrivs hur man praktiskt hanterar frågor kring elsäkerhet i linje med EIO:s elsäkerhetspolicy.

4 Verktyg för ständiga förbättringar
Här ges några enkla metoder och verktyg för att involvera alla i arbetet med ständiga förbättringar. Vidare beskrivs metoder för att genomföra riskanalyser både i uppdrag och internt inom företaget.

5 Affärsidé och vägvisare
Fastlägg värdegrund och riktning för företaget i affärsidé och vägvisare. Här återfinns förslag på vägvisare (policy) för elsäkerhet, kvalitet, miljö och kvalitet.

6 Använda checklistor
Med hjälp av checklistor och andra dokument säkerställer man korrekt utförande, inte bara kvalitetsmässigt, utan även ur miljö och arbetsmiljösynpunkt. Ur den stora floran av EIO:s blanketter ges här en vägledning till de mest checklistorna som används vid uppdrag.

7 Planera uppdraget i en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan
I kvalitets- och miljöplanen redovisas alla viktiga aktiviteter beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Här ges vägledning till hur planen kan utformas så att den även innefattar annan viktig information i projektet och därmed blir projektets huvuddokument.

8 Utveckla ett företagsanpassat ledningssystem
Företagets ledningssystem kan beskrivas i processer med aktiviteter, vem som göra vad och vad som ska dokumenteras. I boken beskrivs 9 typiska processer för branschen: En övergripande Strategiprocess, 4 huvudprocesser (Försäljning, Serviceuppdrag, Entreprenad och Projektering) och 4 stödprocesser (Inköp och hantering av material och utrustning, Ständiga förbättringar, Personlig utveckling och Dokumentstyrning). De dokumenterade arbetssätten finns att ladda ned från EIO-Q:s hemsida.

9 Certifiera ledningssystemet
Beskriver vad en certifiering innebär och hur den går till.

10 Lagar och andra krav
Beskriver vikten av att veta vilka lagar och krav som gäller, och att lagförteckning finns tillgänglig på EIO-Q:s hemsida.

11 ISO 9000 och ISO 14000
Beskriver familjerna med ISO 9000 och ISO 14000 standarder. Ger en kort beskrivning av kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Vägledning till enskilda krav finns på EIO-Q:s hemsida.

12 Ordförklaringar
Trots att boken försöker använda ett enkelt språk, så finns det antal begrepp inom kvalitets- och miljöledning som man behöver känna till. Dessa förklaras här.